Thuật ngữ SEO/SEM

Đây là nơi chia sẻ kiến thức căn bản, những khái niệm tên các thuật ngữ SEO, SEM có ví dụ và dẫn chứng cụ thể...